a

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas naszej współpracy jest Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. , Fundacja JWP  Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk! i podmioty powiązane (dalej Grupa JWP).
  a
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a
  a) zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  a
  b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  a
  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  a
  d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  a
  e) marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  a
 3. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a
  a) czas trwania samej współpracy,
  a
  b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  a
  c) czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  a
  d) czas do momentu wycofania zgody.
  a
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  a
 5. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
  a
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa.
  a
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać Państwu dane osobowe innym podmiotom, w tym:
  a
  a) osobom upoważnionym przez podmioty Grupy JWP do przetwarzania danych,
  a
  b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Grupy JWP, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  a
  c) innym administratorom, np. kurierom.
  a
 8. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
  a
 9. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez e-mail: dane@jwp.pl
Strona serwisu korzysta z plików cookie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza akceptację naszej polityki Cookies. Czytaj więcej
Zamknij
x