Polityka prywatności

I Wstęp

Prowadząc działalności gospodarczą, Grupa JWP zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z właściwymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poniżej przedstawiamy informacje, które mogą być istotne w związku z korzystaniem z usług JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. (dalej: JWP) lub innego podmiotu z Grupy JWP (wymienionego tutaj), która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług, lub podmiotem, z którym się kontaktowano w innym celu.

Przez dane osobowe rozumie się informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych są wspólnie podmioty stanowiące Grupę JWP (dalej Grupa JWP):

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych  Grupa JWP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: dane@jwp.pl lub drogą pocztową pod adresem: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa.

II Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy w szczególności od tego, czy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową w celach informacyjnych, czy też korzysta z usług ofertowych za pośrednictwem strony internetowej lub usług tam opisanych, lecz realizowanych w inny sposób.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby zrealizować cele, na potrzeby których zgromadziliśmy dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

Uwzględniając zaufanie, którym użytkownicy obdarzają Grupę JWP, korzystając z naszego doradztwa prawnego, zastrzegamy sobie prawo do zachowywania w indywidualnych przypadkach danych osobowych pozwalających na zweryfikowanie konfliktu interesów w przypadku możliwości prowadzenia sprawy dla podmiotu będącego stroną przeciwną, w sprawie określonego użytkownika.

III Polityka cookies

Grupa JWP korzysta z następujących Stron Internetowych:

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem cookies jest Grupa JWP .

Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Grupa JWP korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

  1. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
  2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
  3. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Grupa JWP korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie  na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na stronach tych mediów.

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Grupa JWP wykorzystuje w celu:

  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
  4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Wszelkie dodatkowe pytania związane wykorzystywaniem cookies prosimy kierować na adres e-mail info@jwp.pl. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

IV Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym:

  1. osobom upoważnionym przez Grupę JWP do przetwarzania danych,
  2. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  3. innym administratorom, np. kurierom.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Powierzenie danych osobowych klientów Grupy JWP pełnomocnikom zagranicznym z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje po ustaleniu tego z użytkownikiem.

Podmioty, którym udostępniane są dane użytkownika, mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Grupę JWP. Ponadto Grupa JWP współpracuje z doradcami, którzy powinni przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. JWP zawiera umowy powierzenia danych z poszczególnymi podmiotami określające warunki korzystania przez nich z danych osobowych.

V Google Analytics

Grupa JWP korzysta z usługi Google Analytics, który używa plików cookies przechowywanych na komputerze użytkownika. Dzięki temu uzyskujemy dane osobowe określające podmiot korzystający ze strony internetowej Grupy JWP, jak przykładowo adres IP. Informacje wynikające z plików cookies przekazywane są do Google Inc. i przechowywane na serwerze tej firmy. Google Inc. gromadzi i przetwarza dane zgodnie z własną polityką prywatności.

VI Dane osobowe w mediach społecznościowych

Grupa JWP dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Twitter, Facebook, LinkedIn i Youtube. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Grupy JWP.

VII Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia poufności danych Grupa JWP wdrożyła procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Grupy JWP.

Informacje przesyłane poprzez stronę internetową, w tym poprzez formularz kontaktowy, newsletter bądź w ramach  korzystania z usługi JWP Online, są zaszyfrowane protokołem SSL i pozostają niewidoczne dla osób trzecich.

Na bieżąco prowadzone są analizy ryzyka i monitorowana jest adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Ponadto Grupa JWP działa w poszanowaniu obowiązków wynikających z tajemnicy zawodowej rzeczników patentowych, tajemnicy radcy prawnego oraz tajemnicy adwokackiej.

VIII Prawa użytkownika

Każda osoba, której dane osobowe posiada Grupa JWP, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Grupa JWP zobowiązana jest do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres dane@jwp.pl.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Grupę JWP narusza przepisy prawa.

IX Regulamin świadczenia usług

Zgodnie z wymogami prawa szczegółowe warunki świadczenia usług na odległość są ujęte w Regulaminie świadczenia usług.

X Prawa autorskie

Treść Strony Internetowej jest chroniona prawem autorskim. Jej zawartość nie może być wykorzystywana na jakichkolwiek polach eksploatacji, chyba że JWP wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem możliwości korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

Logotyp podmiotu należącego do Grupy JWP zmieszczony na stronie internetowej stanowi zarejestrowany znak towarowy i podlega ochronie.

Treści będące utworami, przekazywane na blogu, w mediach społecznościowych i w newsletterze, również chronione są prawem autorskim przynależnym Grupie JWP.

XI Postanowienia końcowe

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w newsletterze mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Grupa JWP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tych informacji w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania odbiorców.

Informacje handlowe dotyczące świadczonych usług mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji; nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

Polityka prywatności i cookies może ulec aktualizacji, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub wytycznych odpowiednich urzędów.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x