Regulamin projektu edukacyjnego „Rzecznicy Talentów” – III edycja

§1 Przedmiot regulaminu
1. Niniejszy regulamin projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów (dalej: „Regulamin”), określa zasady organizacji i udziału w III edycji projektu edukacyjnego „Rzecznicy Talentów” (dalej „Projekt”), określa prawa i obowiązki Fundacji JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk! (dalej: „Fundacja JWP” lub „Organizator”), partnerów projektów (dalej: „Partnerzy”) , a także uczestników projektu (dalej: „Uczestnik” ).
§2 Definicje
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Fundacja JWP/Organizator – Fundacja JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!,z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000379117, REGON 142823770, NIP 701-02-82-877
e-mail: fundacja@jwp-fundacja.pl, tel. 22 436 05 07, fax. 22 436 05 02 oraz jej następcy prawni
b) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła swoje uczestnictwo w Projekcie dokonując prawidłowej rejestracji poprzez stronę internetową Fundacji JWP.
c) Partner – podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji Projektu. Partnerami Projektu są: Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp.j., Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni Gorzkiewicz Rolbiecka Rzążewska Sp.j. .oraz jej następcy prawni
d) Patron – podmioty wspierające realizację Projektu. Patronami projektu są: Polska Izba Rzeczników Patentowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
e) Konkurs – Konkurs o staż przedsięwzięcie organizowane przez Fundację JWP, dla uczestników Projektu, którego zasady określa Regulamin.
f) Projekt – Projekt Rzecznicy Talentów, III edycja, organizowany przez Fundację JWP obejmujący działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne.
g) Strona internetowa – strona internetowa www.jwp-fundacja.pl, na której umieszczane będą informacje organizacyjne o Projekcie.
h) Profil edukacyjny – profil facebook.com/pomysl.patent.zysk poprzez który Fundacja JWP prowadzi działania edukacyjne na temat ochrony własności intelektualnej.
i) Szkolenie— seminarium w ramach Projektu dot. zagadnień ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, które z uwagi na decyzję Organizatora odbywa się stacjonarnie w miejscu przez niego wskazanym lub w formie webinarium – online- za pośrednictwem środków komunikacji porozumiewania się na odległość za pośrednictwem platformy Clickmeeting

§3 Cel i organizacja Projektu
1. Projekt służy popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz promocji zawodu rzecznika patentowego wśród studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców.
2. Projekt obejmuje następujące działania:
a) Cykl szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w tym 5 seminariów merytorycznych oraz spotkania inaugurujące i kończące projekt (według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej)
b) Konkurs o staż
c) Opracowanie raportu o zawodzie Rzecznika Patentowego
d) Kampania edukacyjna na facebook.com/pomysl.patent.zysk
3. Projekt jest realizowany przez Fundację JWP przy wsparciu Partnerów i Patronów
4. Zasady współpracy Fundacji JWP z Partnerami i Patronami w ramach Projektu określają odrębne umowy i porozumienia.
5. Opisy organizowanych w ramach Projektu działań ogłasza się na stronie internetowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Projekcie, o czym będzie informował na stronie internetowej.
§4 Warunki uczestnictwa w Szkoleniach
1. Uczestnikiem Szkolenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, zainteresowana tematyką wskazaną w §3 ust. 1, a w szczególności: studenci, absolwenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz innych wyższych uczelni, a także przedsiębiorcy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach realizowanych w ramach Projektu jest prawidłowa rejestracja poprzez Stronę internetową. Uczestnik podając informacje o sobie, potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
3. Organizator dopuszcza uczestnictwo w pojedynczo wybranym szkoleniu , bądź też w cyklu Szkoleń składających się na Projekt „Rzecznicy Talentów” – III edycja.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób w grupie Szkoleniowej oraz zamknięcia listy Uczestników danego Szkolenia/
5. Udział zarówno w całym Projekcie „Rzecznicy Talentów” – III edycja, jak i pojedynczych Szkoleniach jest nieodpłatny.
6. W przypadku konieczności dojazdu związanego ze szkoleniem stacjonarnym Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów związanych z dojazdem do i z miejsca Szkolenia, ani zwrotu żadnych innych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.

§5 Materiały edukacyjne
1. Organizator Projektu zapewnia Uczestnikom dostęp do materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej, które są własnością Organizatora Projektu. Wszystkie materiały chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Fundacji JWP. Powielanie oraz wykorzystywanie materiałów edukacyjnych i testów jest wyłącznym prawem Organizatora. Fundacja JWP wyraża zgodę wyłącznie na drukowanie materiałów i testów dla użytku osobistego.
2. Organizator projektu zapewnia uczestnikom możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas szkoleń poprzez udostępnienie testów sprawdzających dostępnych w wersji elektronicznej. Wypełnione przez uczestników testy zostaną sprawdzone i ocenione przez ekspertów prowadzących szkolenia. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o wynikach jego testów drogą elektroniczną.
3. Podczas szkoleń Organizator zabrania fotografowania, filmowania i nagrywania wykładów przez Uczestników spotkania oraz osoby trzecie.
§6 Certyfikaty
1. Certyfikat potwierdzający udział w Projekcie „Rzecznicy Talentów” – edycja III otrzymują Uczestnicy co najmniej 4 (czterech) Szkoleń. O wydaniu certyfikatu decyduje wyłącznie obecność Uczestnika podczas szkoleń (co najmniej 4) potwierdzona odpowiednio co do formy szkolenia rejestracją na poszczególne webinaria.
2. Rozwiązanie testów sprawdzających wiedzę nie jest warunkiem otrzymania certyfikatu udziału w projekcie.
§7 Ochrona danych osobowych
1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu /Projekcie Uczestnik tym samym potwierdza, że zapoznał się, rozumie, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem działań w ramach Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014 r. poz. 1182, ze zm., dalej ustawa) a także .

2. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy, administratorem jest także w niezbędnym zakresie do wykorzystania platormy Clickmeeting – ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604194
3. Organizator nie udostępnia danych osobowych Uczestników osobom trzecim, które nie są związane z organizacją i przeprowadzeniem tego Projektu oraz Szkoleń.
4. Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy tj. umożliwia w szczególności uczestnikom dostęp do własnych danych osobowych i ich zmianę, oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania tych danych.

§8 Uprawnienia Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i utrwalania przebiegu szkolenia i konkursu w jakiejkolwiek innej postaci. Uczestnik poprzez swój udział wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w ramach dozwolonych przepisami, w celu promocji działań Fundacji JWP, w tym w szczególności projektu Rzecznicy Talentów.

2. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika dla celów promocji projektu, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem obraźliwych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z listy Uczestników Projektu, jeśli ten narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady współżycia społecznego.
§9 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim zobowiązań, w przypadku gdy nie będzie to możliwe z powodu działania siły wyższej lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia danego terminu Szkolenia z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych Uczestników
2. Uczestnicy Szkoleń biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników Szkoleń.

§10 Korespondencja, zmiana danych do korespondencji
1. Od momentu zgłoszenia udziału w Szkoleniu / Projekcie, wszelka korespondencja między Organizatorem a Uczestnikiem będzie przesyłana drogą elektroniczną zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej Fundacji JWP www.jwp-fundacja.pl.
2. Każda zmiana danych teleadresowych wymaga powiadomienia Organizatora drogą elektroniczną. W razie niepowiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję uznaje się za doręczoną zgodnie z dotychczasowymi danymi.
§11 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizator, w ramach Projektu, przeprowadzi Konkurs
2. Nagrodą w Konkursie jest 3 (trzy) miesięczny płatny staż w charakterze asystenta rzecznika patentowego w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.
3. Fundatorem nagrody jest kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.
4. Szczegółowe warunki odbywania stażu kształtowane będą indywidualnie w zależności od wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności uczestnika oraz ustalonego zakresu stażu.
5. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 1-3 laureatów spośród Uczestników biorących udział w Konkursie.
6. Laureatami Konkursu mogą zostać Uczestnicy Projektu, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
Etap I
a. Uczestnik brał u dział w co najmniej 4 Szkoleniach merytorycznych
b. Uczestnik uzyskał pozytywną ocenę przynajmniej 4 (czterech) testów towarzyszących Szkoleniom; (tj. udzielił minimum 75% pozytywnych odpowiedzi w każdym teście jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru)
Etap II
c. Uczestnik uzyskał pozytywną ocenę z pracy konkursowej (rozwiązanie studium przypadku) obejmującej tematykę praw własności intelektualnej i przemysłowej; tj. uzyskał co najmniej ocenę 4 (w skali 1-6, gdy 1- ocena najniższa, a 6- ocena najwyższa)
d. Uczestnik uzyskał pozytywną ocenę swojego życiorysu i listu motywacyjnego uzasadniającego ubieganie się o staż; tj. uzyskał co najmniej ocenę 4 (w skali 1-6, gdy 1- ocena najniższa, a 6- ocena najwyższa)
Etap III
e. Uczestnik uzyskał pozytywną ocenę podczas rozmowy rekrutacyjnej; tj. uzyskał co najmniej ocenę 4 (w skali 1-6, gdy 1- ocena najniższa, a 6- ocena najwyższa)
7. Oceny, o których mowa w ust. 5 lit. b-e, zostaną przeprowadzone przez komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów Projektu.
8. Organizator poinformuje drogą elektroniczną każdego Uczestnika o wynikach jego ocen na poszczególnych etapach Konkursu.
9. Konkurs rozpocznie się po zakończeniu ostatniego szkolenia.
10. Harmonogram Konkursu wraz z tematem pracy konkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.jwp-fundacja.pl
11. Nazwiska Laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie Internetowej Organizatora oraz podane do publicznej wiadomości podczas spotkania kończącego Projekt.
12. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, dobrowolny i uczestnik może wycofać swój udział na każdym etapie konkursu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
13. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których mogą być zobowiązani zwycięzcy Konkursu lub Fundator Stażu, w związku z zawartą z Fundatorem Stażu umową o staż, jak również przyznanymi dodatkowymi świadczeniami w formie nagród konkursowych.
15 . Zapisy paragrafów 7-11 mają odpowiednie zastosowanie również w odniesieniu do organizacji i przebiegu Konkursu.

§12 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie.
2. Zmiana niniejszych Warunków wiąże Uczestników od chwili ogłoszenia zmienionych Warunków na stronie internetowej.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszymi Warunkami jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017r. do momentu zakończenia Projektu „Rzecznicy Talentów” – edycja III.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Zgadzam się
x